Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


JA Etika a Podnikanie

Prihláška na kontinuálne inovačné vzdelávanie

 

Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Údaje označené hviezdičkou sú povinné! 

Prihláška učiteľa na kontinuálne inovačné vzdelávanie pre školský rok 2015/2016
do programu JA Etika a Podnikanie

Junior Achievement Slovensko, n.o. ponúka kontinuálne inovačné vzdelávanie podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Registračný poplatok za prihlášku na inovačné vzdelávanie je jednotný, vo výške 50 € za program. Poplatok za vzdelávanie je potrebné uhradiť až po potvrdení prihlášky poskytovateľom vzdelávania a doručení elektronickej faktúry, kde budú ďalšie informácie o spôsobe platby. Poplatok učiteľa vo výške 50 € za absolvovanie vybratého vzdelávacieho programu v rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania pre konkrétny školský rok je NEVRATNÝ!!!

 

Poskytovateľom kontinuálneho inovačného vzdelávania je:

Junior Achievement Slovensko, n.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava

IČO 42 166 292, č. účtu: 2628769412/1100 (IBAN: SK41 1100 0000 0026 2876 9412)

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO

 
V zmysle zákona §35 ods. 2 Zákona č. 317/2009 Z. z. z 24 júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Názov vzdelávacieho programu:

JA Etika a Podnikanie

 
Učiteľ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno:
Priezvisko: Rodné priezvisko:
Dátum narodenia: Miesto narodenia:
Trvalý pobyt   
Ulica a číslo:   
Mesto:  PSČ: 
Tel./mobil: E-mail: 
             

Jazykové znalosti:

(uveďte cudzí jazyk a jeho úroveň, ktorý ovládate)

slovom: písmom:
slovom:

písmom:
    
Faktúra za kontinuálne inovačné vzdelávanie bude vystavená (vyplňte):

Poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie je potrebné uhradiť až po doručení faktúry na číslo účtu uvedené na faktúre. Ako variabilný symbol slúži číslo faktúry. Faktúru zasielame elektronicky na e-mail uvedený v prihláške. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Meno a priezvisko

(príp. názov organizácie):

Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:

IČO:

DIČ:

 
Vzdelanie

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED:        

1 a 2  - Základné alebo nižšie stredné vzdelanie
   3     - Vyššie stredné vzdelanie
   4     - Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie
5 a 6 - Univerzitné vzdelanie

Aprobácia (odbor): Dĺžka pedagogickej praxe:

Minimálne 6 mesiacov.

Číslo diplomu: Dátum vystavenia: 

Vystavený

(názov školy):

  
    
Škola

Pracovisko

(uveďte presný názov):

  
Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:
Okres: Kraj: 
Telefón: E-mail: 
 

Kategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca (vyberte jednu možnosť):

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie 
(učiteľ strednej školy)
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Kariérový stupeň:   
Kariérová pozícia:  
    

Odoslaním prihlášky (formulára) súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

Odoslaním prihlášky čestne prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a správne.

    
Prihlášku vyplnil
Titul:
Meno a priezvisko:   
Funkcia:   
Mesto:   
Tel./mobil:
E-mail:
Dátum: 22.10.2017   09:56
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 72 hodín od jej odoslania, počas pracovných dní. 
  
Pred odoslaním prihlášky, prosím, skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov. Tieto údaje slúžia na komunikáciu počas celej doby trvania vzdelávania, na prípadnú tlač osvedčení a pod.