JA Etika a Podnikanie

Celoročný vzdelávací program JA Etika a podnikanie zmysluplným spôsobom oboznamuje žiakov 1. - 4. ročníka stredných škôletike v podnikanífiremnej kultúre.

Dnešná doba prináša devalváciu pojmov morálka a etika. Práve tento program pripravuje študentov na reálne situácie v živote. Pomocou prípadových štúdií študenti preskúmavajú rôzne aspekty problémov pomocou interaktívnych nástrojov," hovorí o programe jedna z učiteliek programu.

Ciele programu
 • zvýšiť kvalitu všeobecnej prípravy a etickej výchovy mladých ľudí na stredných školách na Slovensku,
 • posilniť pevnejšie a tesnejšie prepojenie obsahu aj foriem vzdelávania s aktuálnymi potrebami praxe prostredníctvom novovytvoreného interaktívneho edukačného programu,
 • uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi,
 • zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre,
 • naučiť mladých ľudí aplikovať etické rozhodnutia v každodennom živote, neskôr v pracovnom živote.
O programe
 • program využíva e-learningové techniky vzdelávania,
 • má všeobecno-vzdelávací charakter,
 • vyučovanie sa realizuje pomocou tém, ktoré sprostredkujú námety na uvažovanie o javoch spoločenského života s dôrazom na osobnú a podnikateľskú etiku, kde svoje názory a postoje môžu žiaci zverejniť na diskusnom fóre a so svojimi spolužiakmi viesť diskusiu na tieto vybrané témy,
 • má interdisciplinárny charakter využiteľný v predmetoch ako etika, etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská komunikácia a iné.
Realizácia programu
 • práca na hodinách, diskusie i skupinová práca v triede sa realizuje v slovenskom jazyku,
 • metodická príručka a učebné texty sú prístupné v slovenskom jazyku,
 • učebné texty a metodické materiály budú prístupné zapojeným školám prostredníctvom samostatnej webovej stránky programu.